Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Loading...
  Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
  Đề án “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025”

  Đề án “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025”

  21-02-2022
  Đề án “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025”
  Phê duyệt Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

  Phê duyệt Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

  18-02-2022
  Ngày 18/02/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 424/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025” với mục tiêu Chuyển đổi số hướng đến thực hiện mục tiêu toàn diện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, thực hiện thành công Nghị quyết của...
  triển khai Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ ban hành Chƣơng trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài giai đoạn 2021 - 2026

  triển khai Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ ban hành Chƣơng trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài giai đoạn 2021 - 2026

  15-02-2022
  Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ ban hành Chƣơng trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài giai đoạn 2021 - 2026
   KẾ HOẠCH Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2022

  KẾ HOẠCH Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2022

  11-02-2022
  Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch hành động triển khai công tác đối ngoại giai đoạn 2018 - 2021 và các năm tiếp theo của tỉnh Hà Tĩnh; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế...
  Kế hoạch hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2022

  Kế hoạch hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2022

  29-01-2022
  Kế hoạch hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2022 của tỉnh Hà Tĩnh
  Kế hoạch triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030

  Kế hoạch triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030

  26-01-2022
  Kế hoạch triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa tỉnh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
  KHÁI NIỆM, LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ, GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP 4.0

  KHÁI NIỆM, LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ, GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP 4.0

  23-01-2022
  KHÁI NIỆM, LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ, GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP 4.0
  Giới thiệu về địa chỉ IPv6

  Giới thiệu về địa chỉ IPv6

  10-01-2022
  Địa chỉ IPv6 (Internet protocol version 6) là thế hệ địa chỉ Internet phiên bản mới được thiết kế để thay thế cho phiên bản địa chỉ IPv4 trong hoạt động Internet. Địa chỉ IPv4 có chiều dài 32 bít, biểu diễn dưới dạng các cụm số thập phân phân cách bởi dấu chấm, ví dụ 203.119.9.0. IPv4 là phiên...
  Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2022 của Sở Ngoại vụ

  Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2022 của Sở Ngoại vụ

  01-01-2022
  Kế hoạch số 800/KH-SNgV ngày 20/10/2021 của Sở Ngoại vụ
  QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021

  QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021

  16-11-2021
  Số: 37/QĐ - SNgV ngày 08 tháng 11 năm 2021
  NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

  NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

  25-10-2021
  NGHỊ QUYẾT Số 05-NQ/TU CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH ngày 22 tháng 10 năm 2021 Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
    1 2 3 4 5
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: