Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Góp ý dự thảo văn bản

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Đính kèm
1 xin ý kiến Dự thảo Kế hoạch triển khai Chiến lược Ngoại giao Văn hóa trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 - Từ ngày : 21/12/2021
- Đến ngày : 27/12/2021


2 V/v xin ý kiến ký kết Bản ghi nhớ giữa tỉnh Hà Tĩnh- tỉnh Bolykhămxay, tỉnh Hà Tĩnh - tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào - Từ ngày : 19/11/2021
- Đến ngày : 24/11/2021

3 V/v xin ý kiến dự thảo Kế hoạch thanh tra năm 2022 - Từ ngày : 15/11/2021
- Đến ngày : 24/11/2021

4 V/v xin ý kiến tiếp nhận số tiền hỗ trợ phòng chống Covid-19 của tỉnh Bolykhămxay (Lào) - Từ ngày : 08/06/2021
- Đến ngày : 24/11/2021

5 V/v xin ý kiến nội dung dự thảo Bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Hà Tĩnh và tổ chức I.P.M - Từ ngày : 27/05/2021
- Đến ngày : 24/11/2021

6 V/v cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung đối với dự thảo Quy chế phối hợp xử lý các vấn đề về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài - Từ ngày : 04/01/2021
- Đến ngày : 24/11/2021

7 V/v cho ý kiến đối với dự thảo Quy chế phối hợp xử lý các vấn đề về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài - Từ ngày : 03/01/2021
- Đến ngày : 24/11/2021

8 V/v góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh Hà Tĩnh - Từ ngày : 09/02/2021
- Đến ngày : 24/11/2021

9 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch đối ngoại và Hội nhập quốc tế năm 2021 - Từ ngày : 11/01/2021
- Đến ngày : 24/11/2021

10 V/v tham gia ý kiến phê duyệt Dự án viện trợ nước ngoài - Từ ngày : 22/10/2021
- Đến ngày : 24/11/2021

  2 3
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: