Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Loading...
  Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
  CHƯƠNG TRÌNH KHUNG NĂM 2020 CỦA SỞ NGOẠI VỤ

  CHƯƠNG TRÌNH KHUNG NĂM 2020 CỦA SỞ NGOẠI VỤ

  02-03-2020
  CHƯƠNG TRÌNH KHUNG NĂM 2020 CỦA SỞ NGOẠI VỤ
  Kế hoạch triển khai học tập chuyên đề năm 2020

  Kế hoạch triển khai học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  11-02-2020
  Kế hoạch số 04/KH-CB ngày 04/02/2020 của Chi bộ Sở Ngoại vụ về triển khai học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  KẾ HOẠCH 38/KH-SNgV về Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020

  KẾ HOẠCH 38/KH-SNgV về Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020

  03-02-2020
  KẾ HOẠCH 20/KH-UBND về Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2020
  KẾ HOẠCH 21/KH-SNgV về Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

  KẾ HOẠCH 21/KH-SNgV về Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

  03-02-2020
  KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020
  KẾ HOẠCH 38/KH-SNgV về Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020

  KẾ HOẠCH 38/KH-SNgV về Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020

  03-02-2020
  KẾ HOẠCH 38/KH-SNgV về Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020
  KẾ HOẠCH Triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020 của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh

  KẾ HOẠCH Triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020 của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh

  10-01-2020
  Kế hoạch Triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020 của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh
  Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh (3/1930-3/2020) và mừng Xuân Canh Tý

  Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh (3/1930-3/2020) và mừng Xuân Canh Tý

  10-01-2020
  KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh (3/1930-3/2020) và mừng Xuân Canh Tý
  KẾ HOẠCH Cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2020

  KẾ HOẠCH Cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2020

  09-01-2020
  KẾ HOẠCH Cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2020
  QUYẾT ĐỊNH 40/QĐ-TTg VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ HỘI NHẬP QUỐC TẾ ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

  QUYẾT ĐỊNH 40/QĐ-TTg VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ HỘI NHẬP QUỐC TẾ ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

  02-12-2019
  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ HỘI NHẬP QUỐC TẾ ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
  Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh năm 2019

  Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh năm 2019

  30-11-2019
  Ngày 28/01/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 23/ KH-UBND về Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh năm 2019
  Kế hoạch Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, hoạt động xúc tiến thương mại gắn với các sự kiện kinh tế - chính trị của tỉnh năm 2019

  Kế hoạch Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, hoạt động xúc tiến thương mại gắn với các sự kiện kinh tế - chính trị của tỉnh năm 2019

  30-11-2019
  Kế hoạch 302/ KH-UBND ngày 12/09/2019 về Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, hoạt động xúc tiến thương mại gắn với các sự kiện kinh tế - chính trị của tỉnh năm 2019
  Kế hoạch thực hiện Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân

  Kế hoạch thực hiện Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân

  28-11-2019
  Ngày 25/10/2019, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân
  Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020 của Sở Ngoại vụ

  Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020 của Sở Ngoại vụ

  28-11-2019
  Ngày 29/10/2019, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch số 753/KH-SNgV về ứng dụng CNTT năm 2020
  Kế hoạch tuyên truyền CCHC 2019

  Kế hoạch tuyên truyền CCHC 2019

  07-01-2019
  Ngày 03/01/2019, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2019
  Kế hoạch công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019 của Sở Ngoại vụ

  Kế hoạch công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019 của Sở Ngoại vụ

  07-01-2019
  Ngày 01/4/2019, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch số 179/KH-SNgV về công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019
  Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở Ngoại vụ

  Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở Ngoại vụ

  19-11-2018
  Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Sở Ngoại vụ
  Kế hoạch vận động Nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017

  Kế hoạch vận động Nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017

  19-11-2018
  Kế hoạch vận động Nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
  Kế hoạch hành động triển khai công tác đối ngoại giai đoạn 2018 - 2021 và các năm tiếp theo

  Kế hoạch hành động triển khai công tác đối ngoại giai đoạn 2018 - 2021 và các năm tiếp theo

  06-11-2018
  Kế hoạch hành động triển khai công tác đối ngoại giai đoạn 2018 - 2021 và các năm tiếp theo
  Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Sở Ngoại vụ năm 2019

  Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Sở Ngoại vụ năm 2019

  06-11-2018
  Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Sở Ngoại vụ năm 2019
  Chương trình xúc tiến vận động viện trợ không hoàn lại của tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2018-2025

  Chương trình xúc tiến vận động viện trợ không hoàn lại của tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2018-2025

  04-10-2018
  Chương trình xúc tiến vận động viện trợ không hoàn lại của tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2018-2025
    3 4 5 6 7 8
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: