Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Loading...
  Minh bạch thông tin
  Quyết định Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử

  Quyết định Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử

  01-07-2022
  Quyết định số 776 QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tưởng Chính phủ Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử
  Nghị định Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

  Nghị định Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

  28-06-2022
  Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  23-06-2022
  Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
  ĐỀ ÁN Đẩy mạnh Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025

  ĐỀ ÁN Đẩy mạnh Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025

  26-03-2022
  Nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về các nội dung liên quan các lĩnh vực của CCHC, nhất là các Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 (Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; đồng thời nhằm khắc phục những hạn chế,...
   KẾ HOẠCH Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2022

  KẾ HOẠCH Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2022

  11-02-2022
  Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch hành động triển khai công tác đối ngoại giai đoạn 2018 - 2021 và các năm tiếp theo của tỉnh Hà Tĩnh; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế...
  Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

  Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

  11-02-2022
  Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
  KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

  KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

  08-02-2022
  Thực hiện Kế hoạch số 523/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về Tuyên truyền cải cách hành chính Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các đơn vị, địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2022, Công văn số 43/STTTT-TTBCXB ngày 12/01/2022 của Sở...
  KẾ HOẠCH Cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2022

  KẾ HOẠCH Cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2022

  08-02-2022
  Thực hiện Kế hoạch số 520/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính năm 2022; Văn bản Hướng dẫn số 2349/SNVCCHC&VTLT ngày 30/11/2021 của Sở Nội vụ về xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 và tình hình thực tế của cơ quan, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch cải cách hành...
  Nghị quyết Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025 HĐND tỉnh số 46/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021

  Nghị quyết Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025 HĐND tỉnh số 46/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021

  19-01-2022
  Nghị quyết Quy định về đối tượng, điều kiện, nội dung, chính sách, quyền lợi, trách nhiệm, kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh
  KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2022

  KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2022

  06-01-2022
  Căn cứ hướng dẫn của Bộ Nội vụ về triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2030; triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; các Nghị quyết của HĐND tỉnh và Kế...
  Quyết định về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2021

  Quyết định về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2021

  28-12-2021
  Quyết định số 4179/QĐ-UBND ngày 24/12/2021của UBND tỉnh về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2021 Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 01 tập thể; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 03 cá nhân, thuộc Sở Ngoại vụ, đã có thành...
   Kỷ niệm chương

  Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam" và Bằng khen của Bộ trưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác ngoai vụ địa phương từ năm 2018 đến năm 2020

  20-12-2021
  Ngày 09/12/2021 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã ký các Quyết định số 2609, 2610/QĐ-BNG tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam" cho các cá nhân đã có "Đóng góp quý báu vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Ngoại giao Việt Nam" và Quyết định số 2608/QĐ-BNG tặng Bằng...
  Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất giảm 35 loại phí, lệ phí

  Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất giảm 35 loại phí, lệ phí

  28-11-2021
  Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
  Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2021

  Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2021

  28-11-2021
  Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2021
  Nghị quyết 145/NQ-CP: Phụ cấp chống dịch tối đa 450.000 đồng/người/ngày

  Nghị quyết 145/NQ-CP: Phụ cấp chống dịch tối đa 450.000 đồng/người/ngày

  24-11-2021
  Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 145/NQ-CP điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách trong phòng chống dịch COVID-19.
    1 2 3 4 5
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: