Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Loading...
  Tuyên truyền, phổ biến pháp luật
  Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

  Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

  15-02-2024
  Ngày 31/01/2024, Thủ tướng Chỉnh phủ ban hành Quyết định số 135/QĐ-TTg về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
  KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY Về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

  KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY Về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

  03-01-2024
  Căn cứ Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ (gọi tắt là Quy định số 114-QĐ/TW); Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28/4/2022 của Bộ...
   Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2024

  Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2024

  25-12-2023
  Ngày 25/12/2023, chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2024

  V/v tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính

  20-11-2023
  Thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo...

  Công điện tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp

  16-11-2023
  Thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp (gửi kèm trên Hệ thống gửi, nhận điện tử);Chủ tịch UBND tỉnh giao: Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, UBND các huyện, thành...
  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ĐẾN NĂM 2030

  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ĐẾN NĂM 2030

  05-11-2023
  Thực hiện Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; Quyết định số 2667/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học, công...
  CHỈ THỊ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÁC GIẢI PHÁP CẢI CÁCH VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP

  CHỈ THỊ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÁC GIẢI PHÁP CẢI CÁCH VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP

  27-10-2023
  Ngày 27/10/2023 Thủ tướng ban hành Chỉ thị 27/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.
  Nghị định Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

  Nghị định Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

  29-09-2023
  Ngày 29/9/2023 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2023/NĐ-CP quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

  20-09-2023
  Ngày 20/9/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi các quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Dưới đây là tổng hợp 06 điểm mới tại Nghị định 71 về kỷ luật cán bộ công chức viên chức.
  Luật Thanh tra năm 2022

  Luật Thanh tra năm 2022

  13-09-2023
  Luật Thanh tra năm 2022 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 để thay thế Luật Thanh tra năm 2010. Luật Thanh tra năm 2022 gồm 8 chương và 118 điều. Sau đây là những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Thanh tra năm 2022 do Thanh tra Sở tổng hợp từ Hội nghị phổ biến, triển khai của...
  Thông tư quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

  Thông tư quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

  05-09-2023
  Ngày 05/4/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư 01/2023/TT-VPCP quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 5 năm 2023
  Thể lệ cuộc thi “ẢNH ĐẸP VÀ VIDEO CLIP ẤN TƯỢNG VỀ DU LỊCH HÀ TĨNH-2023”

  Thể lệ cuộc thi “ẢNH ĐẸP VÀ VIDEO CLIP ẤN TƯỢNG VỀ DU LỊCH HÀ TĨNH-2023”

  23-08-2023
  Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức cuộc thi “Ảnh đẹp và Video clip Du lịch Hà Tĩnh năm 2023” để lựa chọn những bức ảnh đẹp, video clip ấn tượng nhằm làm phong phú kho tư liệu, phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch Hà Tĩnh và các nhiệm...
  Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 về “Kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”

  Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 về “Kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”

  04-08-2023
  Ngày 11/7/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 về “Kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”...
  Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân

  Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân

  04-08-2023
  Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn...
  Nghị định 29/2023/NĐ-CP về tinh giản biên chế

  Nghị định 29/2023/NĐ-CP về tinh giản biên chế

  03-07-2023
  Ngày 03 tháng 6 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP về tinh giản biên chế. Nghị định gồm 4 chương, 21 điều; có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 7 năm 2023 5 điểm mới Nghị định 29/2023/NĐ-CP về tinh giản biên chế từ ngày 20/7/2023 bao gồm:
  Thông tư số 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2023

  Thông tư số 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2023

  27-06-2023
  Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương,phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội
  Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

  Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

  01-06-2023
  Ngày 14/5/2023 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

  Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

  02-05-2023
  Ngày 21/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công (DVC). Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.
  Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

  Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

  05-04-2023
  Ngày 21/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công (DVC). Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.
  Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

  Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

  03-04-2023
  Thực hiện Công văn số 4114/BCA-ANCTNĐ ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Sở Ngoại vụ đăng tải văn bản hướng dẫn chi tiết của Bộ Công an:
    1 2 3 4 5
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: