Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Trang chủ Cải cách hành chính

  ĐỀ ÁN Đẩy mạnh Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025

  Đăng ngày 26-03-2022 16:19
  Gốc 82 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  Nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về các nội dung liên quan các lĩnh vực của CCHC, nhất là các Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 (Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; đồng thời nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém hiện nay, đẩy mạnh công tác CCHC của tỉnh một cách đồng bộ, toàn diện, có chuyển biến rõ nét, đặc biệt là cải cách thể chế; cải cách TTHC, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tinh gọn về tổ chức bộ máy, biên chế hành chính xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng Đề án Đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chính quyền các cấp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Đề án) báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo và xem xét trình BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực này.

  . . . . .
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: