Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Văn bản QPPL ngành đối ngoạiSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 03/2021/TT-BNG 28/10/2021 Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện
2 01/2021/TT-BNG 09/07/2021 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành, liên tịch ban hành
3 2449/QĐ-UBND 29/06/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh
4 70/2020/QH14 13/11/2020 Luật Thỏa thuận quốc tế
5 04/2020/TT-BNG 25/09/2020 THÔNG TƯ Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực
6 03/2020/TT-BNG 21/05/2020 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành, liên tịch ban hành
7 06/2020/QĐ-TTg 21/02/2020 Về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
8 02/2020/TT-BNG 14/02/2020 Thông tư về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự
9 01/2020/TT-BNG 06/02/2020 THÔNG TƯ về Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
10 2682/2019/TT-BNG 18/07/2019 Thông tư quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: