Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Văn bản QPPL ngành đối ngoại  STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
  1 20/SNgV-QĐ 08/03/2023 Về việc cử công chức đi học Trung cấp lý luận chính trị
  2 35/2022/QĐ-UBND 07/12/2022 Bãi bỏ Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
  3 22/2022/QĐ-UBND 24/11/2022 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý các đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
  4 40/QĐ-SNgV 21/11/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng - Thanh tra và các phòng chuyên môn thuộc Sở Ngoại vụ
  5 14/2022/QĐ-UBND 15/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ ban hành kèm theo Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉn
  6 Số: 26/2022/NĐ-CP 14/04/2022 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIÊN CHỨC LÃNH SỰ DANH DỰ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
  7 18/2022/nđ-cp 18/02/2022 Nghị định về nghi lễ đối ngoại
  8 03/2021/TT-BNG 28/10/2021 Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện
  9 01/2021/TT-BNG 09/07/2021 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành, liên tịch ban hành
  10 64/2021/NĐ-CP 30/06/2021 Nghị định về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn
    2 3
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: