Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Góp ý dự thảo văn bản

  Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào thuộc diện chỉ tiêu học bổng của tỉnh Hà Tĩnh
  Lĩnh vực

  Hợp tác quốc tế

  Thời gian diễn ra 02/11/2023 - 02/12/2023
  Trạng thái Đang diễn ra
  Nội dung

  Thực hiện Thông báo số 577/HĐND ngày 02/10/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn bản chỉ đạo số 6149/UBND-NC3 ngày 02/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết quy định hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào thuộc diện chỉ tiêu học bổng của tỉnh Hà Tĩnh

  Tài liệu đính kèm Tải về File 1
  Tải về File 2
  • Thông tin người gửi
  • Họ và tên (Bắt buộc):
  • Địa chỉ:
  • Email:
  • Điện thoại:
  • Đóng góp ý kiến
  • Tiêu đề (Bắt buộc):
  • Chuyên mục:
  • Nội dung (Bắt buộc):
  • Tài liệu đính kèm:(chấp nhận file :.pdf,.doc,.docx,.xls,.xlsx)
  • Mã xác nhận (Bắt buộc): reload capcha

  [Trở về]