Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

  Công điện tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp

  Đăng ngày 16-11-2023 15:15
  Gốc 74 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  Thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp (gửi kèm trên Hệ thống gửi, nhận điện tử);Chủ tịch UBND tỉnh giao: Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã:Tổ chức quán triệt nghiêm túc Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý

  . . . . .
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: