Từ ngày : 26/07/2021 đến ngày 01/08/2021

SỞ NGOẠI VỤ

Lịch tuần

  • Thứ 6 Ngày 30/07/2021

  • Thứ 7 Ngày 31/07/2021

  • Chủ nhật Ngày 01/08/2021

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ sáu

Ngày 30-07-2021