Từ ngày : 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023

SỞ NGOẠI VỤ

Lịch tuần

  • Thứ 6 Ngày 08/12/2023

  • Thứ 7 Ngày 09/12/2023

  • Chủ nhật Ngày 10/12/2023

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ sáu

Ngày 08-12-2023