Từ ngày : 04/07/2022 đến ngày 10/07/2022

SỞ NGOẠI VỤ

Lịch tuần

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ tư

Ngày 06-07-2022